Влизане

Регистрация
Искате ли да изградите онлайн бизнес?
Ние можем да ви помогнем във всяка индустрия!

ФИНАНСИ | REAL ESTATE | ИНТЕРНЕТ | КОРПОРАТИВНА | LIFESTYLE

Ако не сте съгласни с Условията за ползване, незабавно преустановете използването на сайта!

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате и споразумение с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не използвайте сайта.

Ограничения върху използването на материали

Материалите в този сайт са защитени с авторски права и всички права са запазени. Текст, графики, бази данни, HTML код и друга интелектуална собственост са защитени от Великобритания и международни закони за авторското право и не могат да бъдат копирани, препечатани, публикувани, препроектирани, преведени, хоствани или разпространявани по друг начин без изрично разрешение. Всички търговски марки на този сайт са търговски марки на CarlHenryGlobal.com или на други собственици, използвани с тяхното разрешение.

Собственост на базата данни, лиценз и използване

CarlHenryGlobal.com гарантира, и вие приемате, че CarlHenryGlobal.com е собственик на авторските права върху базите данни за връзки към статии и ресурси, които са достъпни от време на време чрез http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com и неговите сътрудници запазват всички права и правата по интелектуална собственост не се предоставят от това споразумение.

CarlHenryGlobal.com Ви предоставя неизключителен, непрехвърляем лиценз за използване на достъпни за Вас бази данни (и), предмет на настоящите Общи условия. Базата данни (и) може да се използва само за преглед на информация или за извличане на информация до степента, описана по-долу.

Вие се съгласявате да използвате информацията, получена от базите данни на CarlHenryGlobal.com, само за ваша собствена лична употреба или за вътрешни цели на вашия дом или бизнес, при условие че това не е продажба или посредничество на информация, и в никакъв случай не е причина или разрешение да бъде публикувано, отпечатано да се изтеглят, предават, разпространяват, реинженерират или възпроизвеждат под каквато и да е форма част от базите данни (пряко или в сбита, селективна или таблична форма), независимо дали за препродажба, повторно публикуване, преразпределение, гледане или по друг начин.

Независимо от това, можете от време на време да изтеглите или отпечатате отделни страници с информация, която е била индивидуално избрана, за да отговорите на конкретна, идентифицираща се нужда от информация, която е само за ваша лична употреба, или е предназначена за употреба във вашия бизнес само вътрешно, на поверителна основа. Можете да направите такъв ограничен брой дубликати на всеки изход, както в машинно-четена, така и на хартиен носител, като това може да е разумно само за тези цели. Нищо тук не ви дава право да създавате база данни, директория или публикации на хартиен носител или от базите данни, независимо дали за вътрешно или външно разпространение или употреба.

Отговорност

Материалите в този сайт се предоставят „както е“ и без никакви гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се. CarlHenryGlobal.com отхвърля всички гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и годност за определена цел. CarlHenryGlobal.com не гарантира, че функциите, съдържащи се в материалите, ще бъдат непрекъснати или без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани, или че този сайт или сървърът, който го предоставя, са свободни от вируси или други вредни компоненти. CarlHenryGlobal.com не гарантира и не дава никакви изявления относно използването или резултатите от използването на материалите в този сайт по отношение на тяхната коректност, точност, надеждност или по друг начин. Вие (а не CarlHenryGlobal.com поемат цялата цена на цялото необходимо обслужване, поправка или корекция. Приложимото право може да не разрешава изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключване може да не се отнася за вас.

При никакви обстоятелства, включително, но без да се ограничава до, небрежност, CarlHenryGlobal.com носи отговорност за всякакви специални или последващи вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите в този сайт, дори ако CarlHenryGlobal.com или Упълномощен представител на CarlHenryGlobal.com е уведомен за възможността за такива щети. Приложимото право може да не разрешава ограничаване или изключване на отговорност или случайни или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас. В никакъв случай, общата отговорност на CarlHenryGlobal.com към вас за всички щети, загуби и причини за действие (независимо дали в договор, непозволено увреждане, включително, но не само, небрежност или по друг начин) надвишава сумата, платена от вас, ако има такава, за достъп до този сайт.

Счита се, че фактите и информацията на този уебсайт са точни по времето, когато са били публикувани на уебсайта. Промени могат да се правят по всяко време без предизвестие. Всички данни, предоставени на този уебсайт, трябва да се използват само за информационни цели. Информацията, съдържаща се на този уебсайт и страници в нея, не е предназначена да предоставя специфични правни, финансови или данъчни консултации, или каквито и да било други съвети, за каквото и да е лице или фирма и не трябва да се разчита в това отношение. Услугите, описани на този уебсайт, се предлагат само в юрисдикции, където те могат да бъдат законно предложени. Информацията, предоставена в нашия уебсайт, не е всеобхватна и е ограничена до информация, която е достъпна за CarlHenryGlobal.com и такава информация не трябва да се използва като всеобхватна или точна.

Връзки и марки

Собственикът на този сайт не е задължително свързан със сайтове, които може да са свързани с този сайт и не носи отговорност за тяхното съдържание. Свързаните сайтове са само за ваше удобство и имате достъп до тях на свой собствен риск. Връзки към други уебсайтове или препратки към продукти, услуги или публикации, различни от тези на CarlHenryGlobal.com и неговите филиали и филиали на този уебсайт, не предполагат одобрение или одобрение на такива уебсайтове, продукти, услуги или публикации от CarlHenryGlobal.com или неговите филиали и филиали.

Някои имена, графики, логотипи, икони, дизайни, думи, заглавия или фрази на този уебсайт могат да представляват търговски имена, търговски марки или марки на услуги на CarlHenryGlobal.com или на други лица. Показването на търговски марки на този уебсайт не означава, че е предоставен лиценз от всякакъв вид. Всяко неразрешено изтегляне, повторно предаване или друго копиране на промени в търговски марки и / или съдържанието му може да е нарушение на федералните закони за търговската марка и / или авторското право и може да подложи копирната машина на правни действия.

Поверителност на кодовете, паролите и информацията

Вие се съгласявате да третирате като строго частни и поверителни всеки Абонатен код, потребителско име, потребителско име или парола, които може да сте получили от CarlHenryGlobal.com, и цялата информация, до която имате достъп чрез защитени от парола области на уебсайтовете на CarlHenryGlobal.com и не може да причинява или да позволява всякаква такава информация да бъде предавана, копирана или по друг начин разкривана на друго лице.

Други правни въпроси

Тези Условия за ползване ще се прилагат за всеки достъп до http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com си запазва правото да издава промени в настоящите Условия за ползване, като публикува преработена версия на този документ на този сайт: тази версия ще се прилага за всяка употреба от вас след датата на публикуване. Всеки достъп до информация от CarlHenryGlobal.com ще бъде отделна, дискретна транзакция, базирана на тогавашните преобладаващи условия.

Настоящите Условия за ползване и предоставеният лиценз не могат да бъдат преотдадени или преотдадени от Вас без предварително писмено съгласие на CarlHenryGlobal.com.

Тези Условия за ползване се уреждат, тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Лондон, тъй като се прилагат към споразумения, сключени и изпълнявани изцяло в рамките на тази юрисдикция.

Доколкото сте по някакъв начин нарушили или заплашили да нарушите CarlHenryGlobal.com и / или неговите филиали„права на интелектуална собственост, CarlHenryGlobal.com и / или неговите филиали може да потърси наказателна мярка или друго подходящо облекчение във всеки щатски или федерален съд в щата Лондон, Великобритания, и вие се съгласявате с изключителната юрисдикция и място на провеждане в такива съдилища.

Всякакви други спорове ще бъдат решавани, както следва:

Ако възникне спор по това споразумение, ние се съгласяваме първо да го разрешим с помощта на взаимно съгласуван медиатор на следното място: London UK. Всички разходи и такси, различни от адвокатските възнаграждения, свързани с медиацията, ще бъдат разпределени поравно от всеки от нас.

Ако се окаже невъзможно да се постигне взаимно задоволително решение чрез посредничество, ние се съгласяваме да предадем спора на задължителен арбитраж на следното място: London UK. Решението по решението, постановено от арбитража, може да бъде вписано във всеки съд, компетентен да го направи.

Ако някоя от разпоредбите на това споразумение е нищожна или неприложима изцяло или частично, останалите разпоредби на настоящото споразумение няма да бъдат засегнати от това.

Приключване

Споразумението за тези Условия за ползване е в сила, докато не бъде прекратено от която и да е от страните. Можете да прекратите това споразумение по всяко време, като унищожите всички материали, получени от някой и всички сайтове на http://www.CarlHenryGlobal.com и цялата свързана с тях документация и всички нейни копия и инсталации, независимо дали са направени съгласно условията на това споразумение или в противен случай. Това споразумение ще бъде прекратено незабавно без предупреждение на преценката на CarlHenryGlobal.com, ако не изпълните някое условие или разпоредба на това споразумение. При прекратяване трябва да унищожите всички материали, получени от този сайт и всички други сайтове и всички копия от тях, независимо дали са направени съгласно условията на това споразумение или по друг начин.

FacebookкикотенеLinkedInPinterest

Ние сме защитен уебсайт - Кликнете, за да видите нашия SSL сертификат

Copyright © 2017 Карл Хенри Глобал - Онлайн финанси | Недвижими имоти | Интернет | Корпоративен | Начин на живот. Всички права запазени.
уебсайт: www.carlhenryglobal.com За контакти: info@carlhenryglobal.com

Ние използваме бисквитки, за да се подобри нашия сайт и да си опит, когато го използвате. Cookies се използват за основната дейност на този сайт вече са определени. За да разберете повече за бисквитките, които използваме и как да ги изтриете, вижте нашия декларация за поверителност.

Приемам бисквитки от този сайт.
Притурката за директива за "бисквитките" на ЕС от www.channeldigital.co.uk