Искате ли да изградите онлайн бизнес?
Ние можем да ви помогнем във всяка индустрия!

ФИНАНСИ | REAL ESTATE | ИНТЕРНЕТ | КОРПОРАТИВНА | LIFESTYLE

Ако не сте съгласни с Условията за ползване, незабавно преустановете използването на сайта!

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате и споразумение с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, не използвайте сайта.

Ограничения върху използването на материали

Материалите в този сайт са защитени с авторски права и всички права са запазени. Текст, графики, бази данни, HTML код и друга интелектуална собственост са защитени от Великобритания и международни закони за авторското право и не могат да бъдат копирани, препечатани, публикувани, препроектирани, преведени, хоствани или разпространявани по друг начин без изрично разрешение. Всички търговски марки на този сайт са търговски марки на CarlHenryGlobal.com или на други собственици, използвани с тяхното разрешение.

Собственост на базата данни, лиценз и използване

CarlHenryGlobal.com гарантира, и вие приемате, че CarlHenryGlobal.com е собственик на авторските права върху базите данни за връзки към статии и ресурси, които са достъпни от време на време чрез http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com и неговите сътрудници запазват всички права и правата по интелектуална собственост не се предоставят от това споразумение.

CarlHenryGlobal.com Ви предоставя неизключителен, непрехвърляем лиценз за използване на достъпни за Вас бази данни (и), предмет на настоящите Общи условия. Базата данни (и) може да се използва само за преглед на информация или за извличане на информация до степента, описана по-долу.

Вие се съгласявате да използвате информация, получена от базите данни на CarlHenryGlobal.com, само за ваша лична употреба или за вътрешни цели на вашия дом или бизнес, при условие че това не е продажба или посредничество на информация и в никакъв случай не причинява или разрешава да бъде публикувана, отпечатана , изтеглени, прехвърлени, разпространени, реинженерирани или възпроизведени под каквато и да е форма на която и да е част от базите данни (пряко или в кондензирана, селективна или таблична форма), независимо дали за препродажба, повторна публикация, преразпределение, преглед или по друг начин.

Независимо от това, можете от време на време да изтеглите или отпечатате отделни страници с информация, която е била индивидуално избрана, за да отговорите на конкретна, идентифицираща се нужда от информация, която е само за ваша лична употреба, или е предназначена за употреба във вашия бизнес само вътрешно, на поверителна основа. Можете да направите такъв ограничен брой дубликати на всеки изход, както в машинно-четена, така и на хартиен носител, като това може да е разумно само за тези цели. Нищо тук не ви дава право да създавате база данни, директория или публикации на хартиен носител или от базите данни, независимо дали за вътрешно или външно разпространение или употреба.

Отговорност

Материалите в този сайт са предоставени „такива, каквито са“ и без никакви гаранции, изрични или подразбиращи се. CarlHenryGlobal.com отказва всички гаранции, изрични или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и годност за определена цел. CarlHenryGlobal.com не гарантира, че функциите, съдържащи се в материалите, ще бъдат непрекъснати или без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че този сайт или сървърът, който го предоставя, не съдържа вируси или други вредни компоненти. CarlHenryGlobal.com не гарантира и не дава никакви становища относно използването или резултатите от използването на материалите в този сайт по отношение на тяхната коректност, точност, надеждност или по друг начин. Вие (а не CarlHenryGlobal.com поемате цялата цена на всички необходими обслужване, ремонт или корекция. Приложимото законодателство може да не позволява изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключване може да не се отнася за вас.

При никакви обстоятелства, включително, но не само, небрежност, CarlHenryGlobal.com не носи отговорност за каквито и да било специални или последващи вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите в този сайт, дори ако CarlHenryGlobal.com или оторизиран представител на CarlHenryGlobal.com е уведомен за възможността за такива щети. Приложимото законодателство може да не позволява ограничаване или изключване на отговорност или случайни или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас. В никакъв случай общата отговорност на CarlHenryGlobal.com към вас за всички щети, загуби и причини за действие (независимо дали в договор, деликт, включително, но не само, небрежност или друго) превишава заплатената от вас сума, ако има такава, за достъп този сайт.

Счита се, че фактите и информацията на този уебсайт са точни по времето, когато са били публикувани на уебсайта. Промени могат да се правят по всяко време без предизвестие. Всички данни, предоставени на този уебсайт, трябва да се използват само за информационни цели. Информацията, съдържаща се на този уебсайт и страници в нея, не е предназначена да предоставя специфични правни, финансови или данъчни консултации, или каквито и да било други съвети, за каквото и да е лице или фирма и не трябва да се разчита в това отношение. Услугите, описани на този уебсайт, се предлагат само в юрисдикции, където те могат да бъдат законно предложени. Информацията, предоставена в нашия уебсайт, не е всеобхватна и е ограничена до информация, която е достъпна за CarlHenryGlobal.com и такава информация не трябва да се използва като всеобхватна или точна.

Връзки и марки

Собственикът на този сайт не е непременно свързан със сайтове, които могат да бъдат свързани с този сайт и не носи отговорност за тяхното съдържание. Свързаните сайтове са само за ваше удобство и имате достъп до тях на свой риск. Връзки към други уебсайтове или препратки към продукти, услуги или публикации, различни от тези на CarlHenryGlobal.com и нейните филиали и филиали на този уебсайт, не предполагат одобряването или одобряването на такива уебсайтове, продукти, услуги или публикации от CarlHenryGlobal.com или неговите дъщерни дружества и филиали.

Някои имена, графики, логотипи, икони, дизайни, думи, заглавия или фрази на този уебсайт могат да представляват търговски имена, търговски марки или марки на услуги на CarlHenryGlobal.com или на други лица. Показването на търговски марки на този уебсайт не означава, че е предоставен лиценз от всякакъв вид. Всяко неразрешено изтегляне, повторно предаване или друго копиране на промени в търговски марки и / или съдържанието му може да е нарушение на федералните закони за търговската марка и / или авторското право и може да подложи копирната машина на правни действия.

Поверителност на кодовете, паролите и информацията

Вие се съгласявате да третирате като строго частен и поверителен всеки Абонатен код, потребителско име, потребителски идентификатор или парола, които може да сте получили от CarlHenryGlobal.com, както и цялата информация, до която имате достъп чрез защитени с парола области на уебсайтовете на CarlHenryGlobal.com и ще не причиняват или разрешават каквато и да е друга информация да се съобщава, копира или разгласява по друг начин на което и да е друго лице.

Други правни въпроси

Тези Условия за ползване ще се прилагат за всеки достъп до http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com си запазва правото да издава промени в настоящите Условия за ползване, като публикува преработена версия на този документ на този сайт: тази версия ще се прилага за всяка употреба от вас след датата на публикуване. Всеки достъп до информация от CarlHenryGlobal.com ще бъде отделна, дискретна транзакция, базирана на тогавашните преобладаващи условия.

Настоящите Условия за ползване и предоставеният лиценз не могат да бъдат преотстъпвани или заемани от вас без предварително писмено съгласие на CarlHenryGlobal.com.

Тези Условия за ползване се уреждат, тълкуват и прилагат в съответствие със законите на Лондон, тъй като се прилагат към споразумения, сключени и изпълнявани изцяло в рамките на тази юрисдикция.

Доколкото сте нарушили по някакъв начин или сте заплашили да нарушите CarlHenryGlobal.com и / или неговите права върху интелектуална собственост, CarlHenryGlobal.com и / или свързаните с него лица могат да поискат обезщетение или друго подходящо облекчение във всеки щат или федерален съд в държавата на Лондон, Великобритания и вие се съгласявате с изключителна юрисдикция и място в такива съдилища.

Всякакви други спорове ще бъдат решавани, както следва:

Ако възникне спор по това споразумение, ние се съгласяваме първо да го разрешим с помощта на взаимно съгласуван медиатор на следното място: London UK. Всички разходи и такси, различни от адвокатските възнаграждения, свързани с медиацията, ще бъдат разпределени поравно от всеки от нас.

Ако се окаже невъзможно да се постигне взаимно задоволително решение чрез посредничество, ние се съгласяваме да предадем спора на задължителен арбитраж на следното място: London UK. Решението по решението, постановено от арбитража, може да бъде вписано във всеки съд, компетентен да го направи.

Ако някоя от разпоредбите на това споразумение е нищожна или неприложима изцяло или частично, останалите разпоредби на настоящото споразумение няма да бъдат засегнати от това.

Приключване

Тези споразумения за условия на ползване са в сила, докато не бъдат прекратени от никоя от страните. Можете да прекратите настоящото споразумение по всяко време, като унищожите всички материали, получени от всеки и всички http://www.CarlHenryGlobal.com сайт (и) и цялата свързана документация и всички копия и инсталации от тях, независимо дали са направени съгласно условията на това споразумение или в противен случай. Настоящото споразумение ще бъде прекратено незабавно без предизвестие по преценка на CarlHenryGlobal.com, в случай че не спазите някое от условията или разпоредбите на това споразумение. След прекратяването трябва да унищожите всички материали, получени от този сайт, както и всички и всички други http://www.CarlHenryGlobal.com уебсайтове (сайтове) и всички техни копия, независимо дали са направени при условията на това споразумение или по друг начин.

Ако имате въпроси относно тези условия, свържете се;

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.

FacebookкикотенеLinkedInPinterest

Ние сме защитен уебсайт - Кликнете, за да видите нашия SSL сертификат

Copyright © 2017 Карл Хенри Глобал - Онлайн финанси | Недвижими имоти | Интернет | Корпоративен | Начин на живот. Всички права запазени.
уебсайт: www.carlhenryglobal.com За контакти: info@carlhenryglobal.com

Ние използваме бисквитки, за да се подобри нашия сайт и да си опит, когато го използвате. Cookies се използват за основната дейност на този сайт вече са определени. За да разберете повече за бисквитките, които използваме и как да ги изтриете, вижте нашия декларация за поверителност.

Приемам бисквитки от този сайт.
Притурката за директива за "бисквитките" на ЕС от www.channeldigital.co.uk