האם אתה רוצה לבנות עסק מקוון?
אנחנו יכולים לעזור לך בכל ענף!

כספים | נדל"ן | לאינטרנט | ארגוני | סגנון חיים

אם אינך מסכים לתנאי השימוש, הפסק להשתמש באתר באופן מיידי!

על ידי שימוש באתר, אתה מביע הסכמתך הסכם לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אל תשתמש באתר.

הגבלות על השימוש בחומרים

החומרים באתר זה מוגנים בזכויות יוצרים וכל הזכויות שמורות. טקסטים, גרפיקה, מאגרי מידע, קוד HTML וקניין רוחני אחר מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים בבריטניה וחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים, ואין להעתיקם, להדפיסם מחדש, לפרסםם מחדש, לתרגם, להתארח או לחלופין בכל דרך אחרת ללא אישור מפורש. כל הסימנים המסחריים באתר זה הם סימנים מסחריים של CarlHenryGlobal.com או של בעלים אחרים ששימשו ברשותם.

בעלות על מאגר, רשיון ושימוש

CarlHenryGlobal.com צווי, ואתה מסכים, כי CarlHenryGlobal.com הוא הבעלים של זכויות היוצרים של מאגרי קישורים למאמרים ומשאבים הזמינים מעת לעת דרך http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com ותורמיה שומרים לעצמם את כל הזכויות ואין זכויות קניין רוחני מקנות בהסכם זה.

CarlHenryGlobal.com מעניק לך רישיון לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לשימוש במסדי נתונים הנמצאים ברשותך בכפוף לתנאים והגבלות אלה. מסד הנתונים (ים) יכול לשמש רק לצפייה במידע או לחילוץ מידע במידה המתוארת להלן.

אתה מסכים להשתמש במידע המתקבל ממאגרי המידע של CarlHenryGlobal.com אך ורק לשימושך הפרטי שלך או למטרות הפנימיות של ביתך או עסקך, ובלבד שאינו מכירת מידע או מתווך בו ובשום מקרה לא יביא לפרסום, להדפיס או להיתר, להדפיסו , הורידו, שודרו, הופצו, מנוהלים מחדש, או משוחזרים בכל צורה שהיא בכל חלק ממאגרי המידע (בין באופן ישיר ובין בצורה מעוכבת, סלקטיבית או טבלטית), בין אם למכירה חוזרת, פרסום מחדש, חלוקה מחודשת, צפייה או אחרת.

עם זאת, אתה רשאי על בסיס מוגבל מדי פעם להוריד או להדפיס דפי מידע בודדים שנבחרו בנפרד, כדי לענות על צורך ספציפי, מזוהה למידע המיועד לשימושך האישי בלבד, או לשימוש בעסק שלך באופן פנימי בלבד, על בסיס סודי. אתה יכול לעשות מספר מצומצם של כפילויות של פלט כלשהו, ​​הן בטופס הניתן לקריאה במכונה או בהעתקה, כפי שיהיו סבירים למטרות אלה בלבד. דבר זה לא יאשר לך ליצור כל מסד נתונים, ספריה או פרסום של מסמכים או מתוך מסדי הנתונים, בין אם לצורך הפצה או שימוש פנימיים או חיצוניים.

אחריות

החומרים באתר זה מסופקים "כמות שהם" וללא כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע. CarlHenryGlobal.com שולל כל אחריות, מפורשת או משתמעת, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת של סחירות וכושר למטרה מסוימת. CarlHenryGlobal.com אינו מתחייב כי הפונקציות הכלולות בחומרים יהיו ללא הפרעה או נטולות שגיאות, פגמים יתוקנו, או שהאתר או השרת שמנגיש אותם נקיים מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. CarlHenryGlobal.com אינו מתחייב ואינו מצהיר באשר לשימוש או לתוצאות השימוש בחומרים באתר זה מבחינת נכונותם, דיוקם, אמינותם או אחרת. אתה (ולא CarlHenryGlobal.com לוקח על עצמך את כל העלות של כל השירות, התיקון או התיקון הדרוש. החוק החל עלול לא לאפשר את הכללת האחריות המשתמעת, לכן ייתכן שההדרה שלעיל אינה חלה עליך.

בשום פנים ואופן, לרבות, אך לא רק, רשלנות, CarlHenryGlobal.com תהיה אחראית לכל נזק מיוחד או תוצאתי הנובע משימוש, או מחוסר היכולת להשתמש, בחומרים באתר זה, גם אם CarlHenryGlobal.com או נציג מורשה של CarlHenryGlobal.com הודיע ​​על האפשרות לנזקים כאלה. החוק החל אינו רשאי לאפשר הגבלה או הדרה של אחריות או נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שהמגבלה או ההדרה לעיל עשויים שלא לחול עליך. בשום מקרה אחריותה המלאה של CarlHenryGlobal.com כלפיך בגין כל הנזקים, ההפסדים וסיבות התביעה (בין אם בחוזה, נזיקין, לרבות אך לא מוגבל לרשלנות או אחרת) תעלה על הסכום ששילמת על ידך, אם בכלל, בגישה לגישה האתר הזה.

עובדות ומידע באתר זה הם האמינו להיות מדויקים בזמן שהם הוצבו באתר. שינויים עשויים להתבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל הנתונים המופיעים באתר זה נועדו לשמש למטרות מידע בלבד. המידע הכלול באתר זה ובדפים שבמסמך זה אינו מיועד לספק ייעוץ משפטי, פיננסי או מס, או כל עצה אחרת, כלשהי, עבור כל אדם או חברה, ואין להסתמך עליו בהקשר זה. השירותים המתוארים באתר זה מוצעים רק בתחומי שיפוט שבהם הם עשויים להיות מוצעים כחוק. המידע המופיע באתר האינטרנט שלנו אינו כלול, ומוגבל למידע הזמין ל- CarlHenryGlobal.com ואין להסתמך על מידע שכזה כעל הכל כלול או מדויק.

קישורים וסימני

הבעלים של אתר זה אינו קשור בהכרח לאתרים העשויים להיות מקושרים לאתר זה ואינו אחראי לתוכנם. האתרים המקושרים נועדו לנוחיותך בלבד ואתה ניגש אליהם על אחריותך בלבד. קישורים לאתרים אחרים או הפניות למוצרים, שירותים או פרסומים אחרים פרט לאלה של CarlHenryGlobal.com וחברות הבת והסניפים הכלולים באתר זה, אינם רומזים על אישור או אישור לאתרים, מוצרים, שירותים או פרסומים כאלה על ידי CarlHenryGlobal.com או שלה חברות בנות ושלוחות כלולות.

שמות מסוימים, גרפיקה, לוגו, סמלים, עיצובים, מילים, כותרות או ביטויים באתר זה עשויים להוות שמות מסחריים, סימני מסחר או סימני שירות של CarlHenryGlobal.com או של ישויות אחרות. הצגת הסימנים המסחריים באתר זה אינה מעידה על מתן רישיון מכל סוג שהוא. כל הורדה בלתי מורשית, שידור חוזר או העתקה אחרת של שינוי בסימנים מסחריים ו / או התכנים הנזכרים כאן עשויים להוות הפרה של חוקי הסימן המסחרי הפדרלי ו / או חוקי זכויות היוצרים, ויכולים להעמיד את המעתיק על תביעה משפטית.

סודיות של קודים, סיסמאות ומידע

אתה מסכים להתייחס לפרטיות וסודיות לחלוטין לכל קוד המנוי, שם המשתמש, זיהוי המשתמש או הסיסמה שייתכן שקיבלת מאת CarlHenryGlobal.com, וכל המידע שאליו יש לך גישה דרך אזורים המוגנים באמצעות סיסמה באתרי CarlHenryGlobal.com לא לגרום או להתיר כל מידע כזה להעביר, להעתיק או להעביר בדרך אחרת לכל אדם אחר.

נושאים משפטיים אחרים

תנאי שימוש אלה יחולו על כל גישה אל http://www.CarlHenryGlobal.com. CarlHenryGlobal.com שומרת לעצמה את הזכות לפרסם שינויים בתנאי שימוש אלה על ידי פרסום גרסה מתוקנת של מסמך זה באתר זה: גירסה זו תחול על כל שימוש שתעשה לאחר תאריך הפרסום. כל גישה של מידע מ CarlHenryGlobal.com תהיה עסקה נפרדת, נפרדת על בסיס התנאים הרווחת אז.

תנאי שימוש אלה והרישיון שניתן אינם ניתנים להקצאה או לשכירות חוזר על ידך ללא הסכמתך בכתב של CarlHenryGlobal.com מראש.

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים, יפורשו ונאכפים בהתאם לחוקי לונדון הלונדונית, שכן הוא חל על הסכמים שנכנסו ויבוצעו אך ורק במסגרת סמכות שיפוט זו.

במידה והפרת או איימת על הפרה כלשהי של CarlHenryGlobal.com ו / או זכויות הקניין הרוחני של סניפיה, CarlHenryGlobal.com ו / או שלוחותיה עשויות לבקש סעד או צווי מתאים אחר בכל בית משפט פדראלי במדינה. של לונדון בריטניה, ואתה מסכים לתחום השיפוט והמקומות הבלעדיים בבתי משפט כאלה.

כל מחלוקת אחרת תיפתר כדלקמן:

אם מתעוררת מחלוקת על פי הסכם זה, אנו מסכימים לנסות תחילה לפתור אותו בעזרת מתווך מוסכם על שני הצדדים: לונדון בריטניה. כל העלויות והאגרות, למעט שכר טרחת עורך דין הקשורים לגישור, יחולקו באופן שווה על ידי כל אחד מאיתנו.

אם יוכח כי אי אפשר להגיע לפתרון משביע רצון הדדית באמצעות גישור, אנו מסכימים להגיש את המחלוקת לבוררות מחייבת במקום הבא: לונדון בריטניה. פסק הדין שניתן על ידי הבוררות ניתן להיכנס בכל בית משפט שיש לו סמכות לעשות זאת.

אם הוראה כלשהי של הסכם זה היא בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה כולה או חלקה, שאר ההוראות של הסכם זה לא יושפעו מכך.

סיום

הסכם תנאי שימוש זה בתוקף עד לסיומו על ידי אחד הצדדים. אתה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת על ידי השמדת כל החומרים המתקבלים מכל אתר ו / או http://www.CarlHenryGlobal.com וכל התיעוד הקשור וכל העותקים וההתקנות שלו, בין אם נעשה על פי תנאי הסכם זה או אחרת. הסכם זה יסתיים באופן מיידי ללא הודעה מוקדמת לפי שיקול דעתה הבלעדי של CarlHenryGlobal.com, במידה ולא תציית לתנאי כלשהו או הוראה של הסכם זה. עם סיומה עליכם להשמיד את כל החומרים המתקבלים מאתר זה וכל אתר ו / או http://www.CarlHenryGlobal.com וכל העותקים ממנו, בין אם הם עשויים בתנאי הסכם זה ובין אם בדרך אחרת.

אם יש לך שאלות לגבי תנאים והגבלות אלה צרו קשר;

דוא"ל כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה.

פייסבוקטויטרלינקדיןפינטרסט

אנחנו אתר מאובטח - לחץ כדי לראות את תעודת ה- SSL שלנו

© כל הזכויות שמורות 2017 קארל הנרי גלובל - מימון מקוון | נדל"ן | אינטרנט | תאגידים | סגנון חיים. כל הזכויות שמורות.
אתר אינטרנט: www.carlhenryglobal.com איש קשר: info@carlhenryglobal.com

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לשפר את האתר ואת הניסיון שלך בעת השימוש בו. קובצי Cookie המשמשים לפעולה המהותית של אתר זה כבר נקבעו. למידע נוסף על העוגיות שבהן אנו משתמשים וכיצד למחוק אותן, עיין ב מדיניות פרטיות.

אני מקבל קובצי cookie מאתר זה.
האיחוד האירופי קובץ Cookie Directive תוסף על ידי www.channeldigital.co.uk